Санација клизишта у МЗ Китовнице и МЗ Андровићи

Број: 02-360-88/16
Датум: 27.09.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Санација клизишта у МЗ Китовнице и МЗ Андровићи кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

Пантић Промет“ д.о.о. Петковци- Зворник.

II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 49.819,30 КМ. Рок за извођења радова је 7 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Обрадио:                                                       Верификовао:
Митар Ристановић                                          Ненад Станковић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Пантић Промет“ д.о.о Петковци- Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

5