Санација клизишта на путу Радићи – Ракићи у МЗ Малешић

Број: 02-360-116/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I 

Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Санација клизишта на путу Радићи – Ракићи у МЗ Малешић кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

  • Пантић промет“ д.о.о. Петковци – Зворник.

II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је у тендерској документацији за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 26.523,60KM. Рок за извођења радова је 10 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Обрадио:                                                                    Верификовао:

Ристановић Митар                                                               Горан Писић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                     Зоран Стевановић

  ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Пантић промет“ д.о.о. Петковци – Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  3. Архива.