Санација клизишта на путу према кући Мила Вујевића у МЗ Локањ – Лот1, Санација клизишта код куће Озрена Арсеновића у МЗ Доњи Шепак – Лот2

Број: 02-360-146/15
Датум: 21.12.2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Санација клизишта на путу према кући Мила Вујевића у МЗ Локањ – Лот1, Санација клизишта код куће Озрена Арсеновића у МЗ Доњи Шепак – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-117-3-43/15, дана 11.12.2015. године, пријавили су се понуђачи:

  1. „ВТ компред“ д.о.о. Зворник,
  2. „Пантић-промет“ д.о.о. Петковци-Зворник. 

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Санација клизишта на путу према кући Мила Вујевића у МЗ Локањ – Лот1најповољнији понуђач је „ВТ компред“ д.о.о. Зворник, док заСанација клизишта код куће Озрена Арсеновића у МЗ Доњи Шепак – Лот2 најповољнији понуђач је „Пантић-промет“ д.о.о. Петковци-Зворник.

IIl

Понуђачи из члана Il ове Одлуке оцијењени су као повољни јер су у тендерској документацији за наведене радове доставили за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде и то за:

  • Лот1 – „ВТ компред“ д.о.о. Зворник, са укупним износом од 13.096,80КМ и
  • Лот2 – „Пантић-промет“ д.о.о. Петковци-Зворник, са укупним износом од 13.844,26КМ.

Рок за извођења радова за Лот1 је 3 дана, а за Лот2 је 4 дана од увођења у посао од стране надзорног органа. Плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                                          Верификовао:
Ристановић Митар                                                         Милош Томић

                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ВТ компред“ д.о.о. Зворник,
  2. „Пантић-промет“ д.о.о. Петковци-Зворник,
  3. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  4. Архива.

9