Санација клизишта на путевима у мјесним заједницама Снагово и Горњи Шетићи

Број: 02-360-3-2/16
Датум: 07.03.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Санација клизишта на путевима у мјесним заједницама Снагово и Горњи Шетићи кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

               „Пантић промет” д.о.о Петковци. 

 II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 40.007,15 КМ. Рок за извођења радова је 7 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од 5 дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Пантић промет” д.о.о Петковци,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

4