Санација клизишта на подручју града Зворник

Број: 02-360-3/16
Датум: 05.02.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Санација клизишта на подручју града Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-32-3-2/16, дана 13.01.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи:

 1. „Технометал“ д.о.о. Власеница,
 2. „Путеви“ д.о.о. Зворник,
 3. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
 4. „Кабал коп“ д.о.о. Д. Грбавци – Зворник,
 5. „Пантић промет“ д.о.о. Петковци – Зворник.

II

 Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Санација клизишта на подручју града Зворникнајповољнији понуђач је „Пантић промет“ д.о.о. Петковци – Зворник.

III

 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 139.373,75КМ. Рок за извођење радова је 45 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Технометал“ д.о.о. Власеница,
 2. „Путеви“ д.о.о. Зворник,
 3. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
 4. „Кабал коп“ д.о.о. Д. Грбавци – Зворник,
 5. „Пантић промет“ д.о.о. Петковци – Зворник,
 6. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
 7. Архива.

7