Санација оштећења на путевима и водотоцима на подручју града Зворник

Број: 02-360-35/19
Датум: 20.06.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски прихватљиве понуде у поступку јавне набавке Санација оштећења на путевима и водотоцима на подручју града Зворник кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

               Пантић – промет д.о.о. Петковци – Зворник.

 II

Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као повољан јер је за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде у износу од 52.263,90КМ са ПДВ-ом. Рок за извођења радова је 5 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Пантић – промет” д.о.о. Петковци – Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.