Санација клизишта у засеоку Чивићи у МЗ Снагово

Број: 02-360-196/17
Датум: 30.11.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Санација клизишта у засеоку Чивићи у МЗ Снагово“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-100-3-84/17 дана 17.11.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи:   

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. Кесо – градња“ д.о.о. Тршић – Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Санација клизишта у засеоку Чивићи у МЗ Снагово“, најповољнији понуђач је Зворникпутеви“ а.д. Зворник. 

                                                                                             III

  • Понуђач из тачке ll ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 27.852,90 КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 10 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.
  • Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет (5) дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

   ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. „Кесо – градња“ д.о.о. Тршић – Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.

5