Санација Дома културе у МЗ Снагово

Број: 02-360-198/17
Датум: 26.12.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 Члан 1.

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Санација Дома културе у МЗ Снагово“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-101-3-85/17 дана 04.12.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи:      

 1. „Интерарт“ д.о.о. Тузла,
 2. Dinamico“ д.о.о. Калесија,
 3. „Кипарис“ д.о.о. Зворник и
 4. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник.

 Члан 2.

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова Санација Дома културе у МЗ Снагово“, најповољнији понуђач је „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник.

 Члан 3.

 • Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 782,94КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 25 дана од потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.
 • Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Интерарт“ д.о.о. Тузла,
 2. „Dinamico“ д.о.о. Калесија,
 3. „Кипарис“ д.о.о. Зворник,
 4. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
 5. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
 6. Архива.

3