Ревизија техничке документације главног пројекта за реконструкцију градских саобраћајница у граду Зворнику

Број:  02-360-200/17
Датум:08.12.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Ревизија техничке документације главног пројекта за реконструкцију градских саобраћајница у граду Зворнику“, понуду је доставио понуђач:

  1. ОМ ИНТЕГРАЛ“ д.о.о Зворник, Светог Саве 81/Д – Зворник.

Члан 2.

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 2.831,40 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 10 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ОМ ИНТЕГРАЛ“ д.о.о Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

1