Ревизија пројектно техничке документације

Број:  02-360-60/16
Датум:26.04.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Ревизија пројектно техничке документације“, понуду је доставио понуђач:

  1. Г.П. „ОБНОВА“ д.о.о. Пут српских добровољаца бб, Шамац.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 4.387,50 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 10 дана од дана достављања пројектне документације која је предмет ревизије, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио: Зоран Ђукановић

     В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Г.П. „ОБНОВА“ д.о.о. Шамац,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,

Архива.

6