Ревизија Акционог плана енергетски одрживог развоја Града Зворник

Број:  02-360-23/16
Датум:02.03.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Ревизија Акционог плана енергетски одрживог развоја Града Зворник“, 01.03.2016. године понуду су доставили следећи понуђачи:

  1. „ЕNECO“ д.о.о. Еколошки системи Бијељина, Бијељина,
  2. „АЦС студио“ д.о.о. Бања Лука,
  3. „МЕТЕРИНГ“ д.о.о. Сарајево.

II

Након разматрања понуда које испуњавају услове за набавку оглашених услуга, као најповоњнији понуђач изабран је „ЕNECO“ д.о.о. Еколошки системи Бијељина, Бијељина.

III

Понуђач из претходног члана је оцијењен као најповољнији јер је доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде у укупном износу од 6.903,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 60 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши на основу достављене овјерене окончане ситуације.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио: Зоран Ђукановић

     В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ЕNECO“ д.о.о. Еколошки системи Бијељина,
  2. „АЦС студио“ д.о.о. Бања Лука,
  3. „МЕТЕРИНГ“ д.о.о. Сарајево,
  4. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  5. Архива.

5