Реконструкција централног гријања у Дому за стара лица Кисељак

Број:  02-360-98/16
Датум:5.12.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), Градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Реконструкција централног гријања у Дому за стара лица Кисељак“, понуду је доставио понуђач:

  1. HIDROCOM“ д.о.о. Патријарха Павла 24, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење наведених радова у укупном износу од 2.200,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 10 дана од дана увођења у посао од стране вршиоца сталног стручног надзора, а плаћање се врши на основу достављене овјерене окончане ситуације.

                                                                                                  III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

Припремио: Дарко Цвјетиновић                                    Верификовао: Зоран Ђукановић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „HIDROCOM“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

5