Реконструкција пута Парлог – Баљковица: Асфалтирање дијела пута за Баљковицу – Лот1 и Санација клизишта на путу Парлог – Баљковица – Лот2

Број: 02-360-157/15
Датум: 11.01.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Реконструкција пута Парлог Баљковица: Асфалтирање дијела пута за Баљковицу – Лот1 и Санација клизишта на путу Парлог – Баљковица – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-122-3-45/15, дана 29.12.2015. године, пријавили су се понуђачи и то за:

Асфалтирање дијела пута за Баљковицу – Лот1

 1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник.

Санација клизишта на путу Парлог – Баљковица – Лот2

 1. „Пантић – промет“ д.о.о. Петковци – Зворник,
 2. „10. Јун“ д.о.о. Челопек – Зворник и
 3. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник. 

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Асфалтирање дијела пута за Баљковицу – Лот1најповољнији понуђач је Зворникпутеви“ а.д. Зворник, док заСанација клизишта на путу Парлог – Баљковица – Лот2 најповољнији понуђач је „10. Јун“ д.о.о. Челопек – Зворник.

IIl

Понуђачи из члана Il ове Одлуке оцијењени су као најповољнији јер су у тендерској документацији за наведене радове доставили економски најповољнију понуду и то за:

 • Лот1 – „Зворникпутеви“ а.д. Зворник, са укупним износом од 49.366,50КМ и
 • Лот2 – „10. Јун“ д.о.о. Челопек – Зворник, са укупним износом од 6.873,57КМ.

Рок за извођења радова за Лот1 је 10 дана, а за Лот2 је 8 дана од увођења у посао од стране надзорног органа. Плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                     Верификовао:
Ристановић Митар                                   Горан Писић

                                                                                                            ВД  ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Пантић – промет“ д.о.о. Петковци – Зворник,
 2. „10. Јун“ д.о.о. Челопек – Зворник,
 3. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
 4. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
 5. Архива.

5