Реконструкција мокрих чворова у ЈЗУ Болница Зворник

Број: 02-360-88/17
Датум: 23.05.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Реконструкција мокрих чворова у ЈЗУ Болница Зворник“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-47-3-45/17 дана 27.04.2017. године. године, пријавили су се следећи понуђачи:   

  1.      „Hidrocom“ д.о.о. Зворник,
  2. Еникон-градња“ д.о.о. Зворник,
  3. Genex“ д.о.о. Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Реконструкција мокрих чворова у ЈЗУ Болница Зворник“ и проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Genex“ д.о.о. Зворник.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 135.861,10КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 70 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

  ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Hidrocom“ д.о.о. Зворник,
  2. „Еникон-градња“ д.о.о. Зворник,
  3. „Genex“ д.о.о. Зворник,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.

3