Реконструкција канализационе мреже у МЗ Српска варош

Број: 02-360-161/17
Датум: 20.09.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“,број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Реконструкција канализационе мреже у МЗ Српска варош“, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-385-3-72/17, дана 05.09.2017 године, пријавио се понуђач: 

  1. Кесо – градња“ д.о.о. Тршић – Зворник.

 II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспешнији јер је за наведене радове доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 49.351,02КМ са ПДВ-ом. Рок за извођења радова је 30 дана од увођења у посао од стране надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Кесо – градња“ д.о.о. Тршић – Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  3. Архива.