Реконструкција централног гријања у ЈУ „Технички школски центар“ Зворник

Број: 02-360-42/18
Датум: 18.07.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Реконструкција централног гријања у ЈУ „Технички школски центар“ Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-345-3-31/18, дана 20.06.2018. године, пријавили су се следећи понуђачи:        

  1. „Енерготехникад.о.о. Добој,
  2. Hidrocom д.о.о. Зворник и
  3. „Кипарис“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Реконструкција централног гријања у ЈУ „Технички школски центар“ Зворники проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је „Кипарис“ д.о.о. Зворник. 

                                                                                             III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 19.597.50КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 30 дана од увођења извођача у посао, а плаћање се врши у року од 45 дана по испостављању овјерене фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

   ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Енерготехника“ д.о.о. Добој,
  2. „Hidrocom“ д.о.о. Зворник,
  3. „Кипарис“ д.о.о. Зворник,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.

4