Провјера исправности јавне расвјете уз издавање испитних протокола

Број:  02-360-60/17
Датум:09.03.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Провјера исправности јавне расвјете уз издавање испитних протокола, понуду је доставио понуђач:

  1. IGMGСтупине Б-11, Тузла.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 2.501,46 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 15 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

             ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „IGMG“, Тузла,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

5