Постављање дрвореда поред улице Светог Саве у Зворнику

Број: 02-360-103/17
Датум: 28.06.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Постављање дрвореда поред улице Светог Саве у Зворнику, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-62-3-55/17, дана 16.06.2017. године, понуде су доставили следећи понуђачи:      

  1. ЈПШ Шуме РС а.д Соколац РЈ „Петковача“ Брчко;
  2. Пољопривредна апотека „Агро-трговина“ Пилица.

II

 Након разматрања понуда које испуњавају услове за набавку оглашене робе Постављање дрвореда поред улице Светог Саве у Зворнику најповољнији понуђач је Пољопривредна апотека „Агро-трговина“ Пилица.

III

 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за набавку наведене робе доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 14.382,00КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 20 дана од потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању рачуна/фактуре.

Против ове одлуке сваки кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од пет (5) дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. ЈПШ Шуме РС а.д Соколац РЈ „Петковача“ Брчко,
  2. Пољопривредна апотека „Агро-трговина“ Пилица,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.

3