Поправка пумпи на ватрогасним возилима

Број: 02-360-57/18
Датум: 07.11.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Поправка пумпи на ватрогасним возилима“, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-61-3-50/18 од 18.10.2018. године, пријавио се понуђач:      

  1. Гасоп д.о.о. Београд.

II

 Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 19.753,00КМ без ПДВ-а. Рок за извршење услуга је 15 дана од дана обостраног потписивања Уговора, а плаћање се врши авансно 100%.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                                Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Гасоп“ д.о.о. Београд,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
  3. Архива.

2