Поправка, фарбање, и премјештање опреме на дјечијем игралишту у насељу Б блокови, град Зворник

Број: 02-111-23/19
Датум: 17.04.2019. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У поступку за избор најповољнијег понуђача за набавку: Поправка, фарбање, и премјештање опреме на дјечијем игралишту у насељу Б блокови, град Зворник“, понуде су доставили следећи понуђачи:

  1. „Glovis“ д.о.о Зеница;
  2. „Топ спорт“ д.о.о Бијељина;
  3. „Спорт нет инжењеринг“ д.о.о Широки Бријег.

 II

Након разматрања понуда које испуњавају услове за набавку радова:  Поправка, фарбање, и премјештање опреме на дјечијем игралишту у насељу Б блокови, град Зворник“, најповољнији понуђач је „Glovis“ д.о.о Зеница.

  III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене рaдове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 1.404,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење радова је 20 календарских дана од дана потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Glovis“ д.о.о Зеница,
  2. „Топ спорт“ д.о.о Бијељина,
  3. „Спорт нет инжењеринг“ д.о.о Широки Бријег,
  4. 4. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  5. 5. Архива.
1