Поништава се поступак јавне набавке „Набавка опреме за стоматолошку ординацију у ОШ „Свети Сава“ у Зворнику“

Број: 02-360-189/17
Датум: 04.12.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“,број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка

 I

 Поништава се поступак јавне набавке Набавка опреме за стоматолошку ординацију у ОШ „Свети Сава“ у Зворнику, објављен на порталу јавних набавки број: 70-1-1-95-3-81/17, дана 03.11.2017. године у складу са чланом 69. став (2), тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер понуда понуђача Krajinagroup“ д.о.о. Бања Лука није прихватљива.

II

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

lll

 Уколико сматрате да је током поступка  јавне набавке прекршен Закон о јавним набавкама или подзаконски акти, имате право уложити жалбу Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа, у писаној форми у три примјерка, у року од 10 (десет) дана од дана пријема обавјештења.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Krajinagroup“ д.о.о. Бања Лука,
  2. Одјељење за привреду, развој, пољопривреду и друштвене дјелатности
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.
1