Поништава се поступак јавне набавке

Број: 02-360-54/16
Датум:16.05.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка 

I

Поништава се поступак јавне набавке Набавка намирница за реализацију пројекта народне кухиње, објављен на порталу јавних набавки број: 70-1-1-42-3-35/16, дана 22.04.2016. године у складу са чланом 69. став (2), тачка а) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                         Ненад Станковић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  2. Архива.

7