Поништава се поступак јавне набавке „Санација локалних путева на подручју града Зворник“

Број: 02-360-39/16
Датум:15.04.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) члана 41. и 47. Статута града Зворним (Службени гласник града Зворник“, број 2/16) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке

 Поништава се поступак јавне набавке Санација локалних путева на подручју града Зворник, објављен на порталу јавних набавки број: 70-1-3-26-3-23/16, дана 24.03.2016.  године у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, због постојања доказивих разлога да је Тендерска документација погрешно припремљена на начин да су нарушени општи принципи Закона, да је довела понуђаче у заблуду, те да као такве понуде не могу бити оцијењене на једнакој основи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Дана 24.03.2016. године Град Зворник је покренуо отворени поступак јавне набавке „Санација локалних путева на подручју града Зворник“ објављен на порталу јавних набавки број: 70-1-3-26-3-23/16. У поступку су благовремено запримљене четири понуде. Комисија за отварање понуда је 12.04.2016. године са почетком у 12:00 часова извршила јавно отварање понуда, те након састављања Записника са отварања понуда приступила провјери квалификационих докумената и аритметичкој провјери технички усаглашених понуда.

Комисија за оцјену понуда је у току аритметичке провјере технички усаглашених понуда утврдила да је приликом израде Образца за цијену понуде који представља АНЕКС 5 Тендерске документације направљена грешка у Табели 1) ЛП 02 Каменичка ријека Лијешањ, под редним бројем 02 и 04, као и Табели 5) ЛП 09 Јардан-Д.Грбавци-Китовнице-Дуги Дио, под редним бројем 02. гдје је у колони Јединица мјере погрешно уписано м1 умјесто исправно м3. Иако је у колони Опис радова исправно и детаљно наведено шта је предмет набавке, извршен обрачун количине набавке и наведено да се обрачун врши по м3, код понуђача је ова неусаглашеност у колонама изазвала забуну, тако да нису могли на једнакој основи да дају своју понуду. С обзиром да је Комисија утврдила да је Тендерска документација погрешно састављена, те да су понуђачи доведени у заблуду, није извршен коначан редослијед понуда, нити је настављено са аритметичком провјером.

Имајући у виду да су нарушени општи принципи из члана 3. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ, те да је приликом израде Тендерске документације начињена апсолутно битна повреда Закона из члана 103. став (1), тачка а), одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Уколико сматрате да је током поступка  јавне набавке прекршен Закон о јавним набавкама или подзаконски акти, имате право уложити жалбу Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа, у писаној форми у три примјерка, у року од 10 дана од дана пријема ове Одлуке.

Обрадио:                                                         Верификовао:

Зоран Ђукановић                                           Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. „XD“ д.о.о. Горња Трнова,
  3. „Jović S&D“ д.о.о. Угљевик,
  4. „ВТ-Компред“ д.о.о. Зворник,
  5. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  6. Архива.

6