Поништава се поступак јавне набавке „Изградња резервоара за воду са опремом“

Број: 02-360-35/16

Датум: 08.04.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка 

I 

Поништава се поступак јавне набавке Изградња резервоара за воду са опремом, објављен на порталу јавних набавки број: 70-1-3-24-3-21/16, дана 15.03.2016. године у складу са чланом 69. став (2), тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер понуда понуђача „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник није прихватљива.

II

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

lll

 Уколико сматрате да је током поступка  јавне набавке прекршен Закон о јавним набавкама или подзаконски акти, имате право уложити жалбу Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа, у писаној форми у три примјерка, у року од 10 дана од дана пријема обавјештења.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                            Горан Писић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

7