Одржавања јавне хигијене

Број: 02-360-137/15

Датум: 13.01.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Одржавања јавне хигијене у граду Зворнику и приградским насељима Каракај и Дивич – Лот1 и Чишћење улица и одвоз смећа у насељу Козлук и утовар и одвоз смећа на путним правцима: Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-2-110-3-40/15, дана 25.11.2015. године, пријавио се понуђач:

  1. „Водовод и комуналије“ а.д. Зворник,

 II

 Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене радове путем отвореног поступка доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде и то за Лот1 – 254.278,52КМ, а за Лот2 – 58.233,48КМ.

Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на три године у укупном износу за Лот1762.833,56КМ, а за Лот2 – 174.700,44КМ. Рок за извођење радова и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Обрадио:                                                                            Верификовао:

Ристановић Митар                                                           Ненад Станковић

ВД  ГРАДОНАЧЕЛНИКА

                                                                                                                 Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Водовод и комуналије“ а.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  3. Архива.

4