Одржавања јавне хигијене у граду Зворнику и приградским насељима Каракај и Дивич – Лот1 и Чишћење улица и одвоз смећа у насељу Козлук и утовар и одвоз смећа на путним правцима: Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат – Лот2

Број: 02-360-65/18
Датум: 13.02.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Одржавања јавне хигијене у граду Зворнику и приградским насељима Каракај и Дивич – Лот1 и Чишћење улица и одвоз смећа у насељу Козлук и утовар и одвоз смећа на путним правцима: Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-270-3-59/18, дана 26.12.2018. године, пријавио се понуђач:

  1. „Водовод и комуналије“ а.д. Зворник.

 II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најповољни јер је за наведене услуге путем отвореног поступка доставио за Уговорни орган прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде и то за
Лот1 – 890.677,38КМ, а за Лот2 – 213.718,46КМ.

Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на три године. Рок за извршење услуга и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Водовод и комуналије“ а.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  3. Архива.

2