Одлука о стављању ван снаге Одлуке о дјелимичном поништењу и измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача, и поништењу поступка јавне набавке термовизијске камере – ЛОТ2 

Број: 02-360-38/18
Датум: 03.12.2018. године

На основу члана 100. став 3. а у вези са одредбама члана 53. став 1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), одредбама члана 2. став 1. и члана 3. став 1.  Упутства за припрему тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број: 39/14 и 20/15), Градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о дјелимичном поништењу и измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача, и поништењу поступка јавне набавке термовизијске камере – ЛОТ2 

I

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о дјелимичном поништењу и измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку термовизијске камере – Лот2, број: 02-360-38/18 од 18.07.2018.године, донесена у поступку јавне набавке термовизијске камере – ЛОТ2.

II

Поништава се поступак набавке термовизијске камере – Лот2, који је проведен путем отвореног поступка јавне набавке број 02-360-38/2018, за које је објављено обавјештење о набавци број 70-1-1-41-3-27/18 од 31.05.2018.године.

Поступак се поништава из разлога јер у тендерској документацији, односно у анексу Образац за цијену понуде, гдје су прописане захтјеване техничке спецификације робе која је предмет набавке, није правилно описана роба, чиме је прекршен члан 53. став 4. и члан 54. став 1. Закона о јавним набавкама БИХ, гдје је прописано да техничке спецификације морају омогућити свим кандидатима-понуђачима једнак и недискриминирајући приступ надметању.

Из наведеног разлога понуђачима није допуштено да понуде робу са бољим техничким и технолошким рјешењима.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на Веб страници Градске управе града Зворник, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне набавке.

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке термовизијске камере- Лот2 покренут је Одлуком о покретању поступка путем отвореног поступка број 02-360-38/2018 од 31.05.2018.године

Одлуком о избору најповољнијег понуђача за набавку термовизијске камере – Лот2, број 02-360-38/18 од 28.06.2018.године прихваћена је препорука Комисије за провођење јавне набавке именоване Рјешењем број: 02-360-38/18 од 19.06.2018.године, и за најповољнијег понуђача изабран је „Financ“ д.о.о Мостар са најниже понуђеном цијеном након проведене „е-аукције“ у износу од 6.669,00 КМ са ПДВ-ом.

Против наведене Одлуке жалбу је благовремено изјавио понуђач „V&Z Zaštita“ д.о.о Бања Лука, учесник у отвореном поступку набавка термовизијске камере – Лот2, а као редовно правно средство у предметном поступку, тражећи да се понуда понуђача „Financ“ д.о.о Мостар, елиминише и донесе одлука на основу правилно утврђеног чињеничног стања.

Након жалбе, поновног заједања Комисија за јавне набавке именоване Рјешењем градоначелника број 02-360-38/18 од19.06.2018.године и њихове препоруке, градоначелник је донио Одлуку о дјелимичном поништењу и измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку термовизијске камере – Лот2, којом је Уговорни орган за најповољнијег понуђача изабрао понуђача „В&З Заштита“ д.о.о Бања Лука.

У законом предвиђеном року понуђач „Financ“ д.о.о Мостар је 27.07.2018.године по пуномоћнику, адвокату Санелу Незирићу из Сарајева, у складу са чланом 99. став 1. а на темељу одредби члана 101 став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ, изјавио је жалбу против Одлуке о дјелимичном поништењу и измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку термовизијске камере – Лот2.

Уговорни орган поступајући по Жалби жалитеља „Financ“ д.о.о Мостар, а након изјашњења на жалбу, у складу са чланом 100. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), је исту прослиједио Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, на даље одлучивање.

Након пријема Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука, број ЈN2-02-07-1-541-8/18 од 06.09.2018.године, и њиховог враћања предмета на поновни поступак, Уговорни орган је у складу са чланом 100. став 1) Закона о јавним набавкама БиХ, донио Закључак о одбацивању жалбе жалиоца „Financ“ д.о.о Мостар као неблаговремене.

Дана, 04.10.2018.године понуђач „Financ“ д.о.о Мостар је изјавио жалбу на Закључак о одбацивању жалбе као неблаговремене. У жалби понуђача „Financ“ д.о.о Мостар се наводи да понуђена ширина камере омогућава лакше ергономско кориштење те да је у укупним габаритима волуменски мања од тражених димензија термовизијске камере, те позивајући се на члан 54. Закона о јавним набавкама БиХ сматра да техничке спецификације морају омогућити свим понуђачима једнак и недискриминирајући приступ надметању и да је допуштено нуђење роба са бољим техничким и технолошким рјешењем.

У жалби се даље наводи да је пунуђач прецизно навео тип детектора (17µ Amorfni silikon aSi), који има знатно већу резолуцију (384Х288) од тражене и тендерској документацији (320Х240), а што Комисија није могла утврдити прегледањем понуде.

Радна фреквенција понуђене камере понуђача „В&З Заштита“ доо Бања Лука је такође 60Hz, а да је уговорни орган захтјевао радну фреквенцију 30Hz која одговара фреквенцији  другог типа Bullard камере, те да је на тај начин покушао збунити могуће понуђаче.

Жалба наводи и да је уговорни орган захтјевао а понуђач „В&З Заштита“ доо Бања Лука понудио материјал кућишта од Ultemr thermo plastic, што није материјал кућишта јер је  Ultemr  thermo plastic комерцијални назив за америчког произвођача Bullard а не врста и тип материјала кућишта.

Могућност излагања камере минимално 10 секунди при температури 1000°C понуђач „Financ“ доо Мостар је понудио типско испитивање камере 5 минута на температури 260°C и 15 минута на 150°C, те да су исти показатељи температуре за интервале 5 и 15 минута и код понуђача „В&З Заштита“ доо Бања Лука.

Спојеви камере понуђача „Financ“ доо Мостар су најбољи које је произвођач изабрао. Освјетљење камере код понуђача „Financ“ доо Мостар не стоји у понуди јер се не сматра стандардним параметром за термовизијске камере иако је код понуђене камере TIC 3.1 знатно већи од траженог.

Поступајући по жалби и у законом предвиђеном року Уговорни орган је жалбу проследио Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, на даље поступање.

Дана, 22.11.2018.године Канцеларија за разматрање жалби Рјешењем број JN2-02-07-1-740-6/18 је усвојила жалбу понуђача „Financ“ доо Мостар, поништила Закључак о одбацивању жалбе број 02-360-38/185 од 17.09.2018.године и вратила предмет на поновни поступак.

Поступајући по Рјешењу Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука а цијенећи поново наводе из Жалбе понуђача „Financ“ доо Мостар на Одлуку о дјелимичном поништењу и измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку термовизијске камере – Лот2, Уговорни орган је утврдио да су наводи из жалбе основани, те да је поновним увидом у тендерску документацију јасно да је уговорни орган направио пропуст што није превидео могућност нуђења робе бољег техничког и технолошког квалитета. Такође приликом описа тражене робе, уговорни орган је погрешио приликом дефинисања радне фреквенције камере, чиме није дао могућност понуђачима да понуде камеру са унапређеним перформансама. Приликом прописивања материјала кућишта, наведено је да се тражи кућиште „ULTERM thermoplastic“ што је накнадном провјером утврђено да је реч о комерцијалном називу за Америчког произвођача, те да је правилно на то указао и понуђач „Financ“ д.о.о Мостар у својој жалби. Приликом дефинисања отпорности камере на температуру, погрешно су одређени параметри којима се то доказује.

Из свега наведеног јасно је да тендерска документација није стастављена у складу са Законом о јавним набавкама и чланом 53. и 54 Закона о Јавним набавкам БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и Упутством за припрему тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број: 39/14 и 20/15).

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба УРЖ у року од пет дана од датума пријема исте, путем уговорног органа.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

  ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Financ“ д.о.о Мостар,
  2. В&З Заштита“ д.о.о Бања Лука
  3. Веб страница Града Зворника
  4. Архива.

4