Одлука о поништењу поступка „Извођење радова на изради прикључка на електро-мрежу за Мусић Сенада“

Број: 02-360-62/18
Датум: 04.02.2019. године

На основу члана 69. став 1. тачка б) и став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), и у складу са Актом Фонда за повратак БиХ, број 03-09-1-554-2/18, Градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка

 I

 Поништава се поступак јавне набавке „Извођење радова на изради прикључка на електро-мрежу за Мусић Сенада, проведен ради реализације Одлуке Министарства за људска права и избјеглице о избору пројекта електрификације стамбених јединица расељених особа и повратника број К-10-41-1-31-4/18 од 26.03.2018.године, а у складу са чланом 69. став (2), тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер ниједна од примљених понуда није прихватљива.

II

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. ЗЕДП „Електро-Бијељина“ РЈ „Електродистрибуција“ Зворник
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

2