ОДЛУКA о поништењу поступка

Број: 02-360-112/15
Датум: _______2015. године

На основу члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка 

I

Поништава се поступак јавне набавке Набавка чамаца за спасавање објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-94-3-31/15, дана 27.08.2015. године у складу са чланом 69. став (2), тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер ниједна од примљених понуда не испуњава услове тражене тендерском документацијом, односно није прихватљива за уговорни орган.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у смислу Закона о јавним набавкама.

IIl

Уколико сматрате да је током поступка  јавне набавке прекршен Закон о јавним набавкама или подзаконски акти, имате право уложити жалбу Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа, у писаној форми у три примјерка, у року од 5 дана од дана пријема обавјештења. 

Обрадио:                                                                       Верификовао:

Ристановић Митар                                                              Милош Томић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Ватро – промет“ д.о.о. Бања Лука,
  2. „Mipex auto RS“ д.о.о. Бања Лука,
  3. „KM Trade“ д.о.о. Високо
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница општине Зворник“,
  5. Архива.