Одлука о избору најповољнијег понуђача – Одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија

Број: 02-360-85/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за извођење радова Одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-68-3-26/15, дана 03.07.2015. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Водовод и комуналије“ а.д. Зворник,
  2. „Jović S&D“ д.о.о. Угљевик,
  3. „XD“ д.о.о. Горња Трнова,
  4. „Џале ископ“ д.о.о. Калесија.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонијанајповољнији понуђач је „XD“ д.о.о. Горња Трнова.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 14.625,00КМ. Радови ће се изводити по потреби током 2015. године, на писани налог уговорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Ристановић Митар                                              Ненад Станковић