Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка ватрогасне униформе и обуће

Број: 02-360-53/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку Набавка ватрогасне униформе и обуће објављеном на порталу јавних набавки број: 70-8-1-47-3-18/15, дана 16.04.2015. године, пријавили су се следећи понуђачи:

 1. „ФИНАНЦ“ д.о.о. Мостар
 2. „МИЛТЕХ“ д.о.о. Бања Лука
 3. „ЕКО БЕЛ“ д.о.о. Лакташи
 4. „МИПЕХ АУТО РС“ д.о.о. Бања Лука
 5. „ВАТРО-ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука

 

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  Набавка ватрогасне униформе и обућенајповољнији понуђач је „ЕКО БЕЛ“ д.о.о. Трн-Лакташи.

 

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 23.944,05 КМ. Рок за испоруку робе је 10 дана, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Зоран Ђукановић                                               Ненад Станковић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „ФИНАНЦ“ д.о.о. Мостар
 2. „МИЛТЕХ“ д.о.о. Бања Лука
 3. „ЕКО БЕЛ“ д.о.о. Лакташи
 4. „МИПЕХ АУТО РС“ д.о.о. Бања Лука
 5. „ВАТРО-ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука
 6. Зоран Ерић – „Веб-страница општине Зворник“,
 7. Архива.