Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка рачунара – Лот1 и Набавка штампача, рачунарске и мрежне опреме – Лот2

Број: 02-360-66/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку Набавка рачунара – Лот1 и Набавка штампача, рачунарске и мрежне опреме – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-57-3-20/15, дана 27.05.2015. године, пријавили су се следећи понуђачи и то за:

Лот1 – Набавка рачунара:

 1. „Алф – ом“ д.о.о. Бања Лука,
 2. „Примапром“ д.о.о. Бања Лука,
 3. „Telegroup“ д.о.о. Бања Лука,
 4. „Infocomp“ д.о.о. Бијељина,
 5. „R&S“ д.о.о. Сарајево,
 6. „Jurcevic Commerce“ с.т.р. Томиславград.

Лот2 – Набавка штампача, рачунарске и мрежне опреме:

 

 1. „Примапром“ д.о.о. Бања Лука,
 2. „Infocomp“ д.о.о. Бијељина,
 3. „Jurcevic Commerce“ с.т.р. Томиславград.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  Набавка рачунара – Лот1 и Набавка штампача, рачунарске и мрежне опреме – Лот2најповољнији понуђач је „Примапром“ д.о.о. Бања Лука.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом за ЛОТ1 – 10.021,05КМ и ЛОТ2 – 7.226,53КМ. Роба се испоручује 10 дана од пријема писаног захтјева Уговорног органа по потреби у току 2015. године. Плаћање се врши до 30 дана по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Ристановић Митар                                              Ненад Станковић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Алф – ом“ д.о.о. Бања Лука,
 2. „Примапром“ д.о.о. Бања Лука,
 3. „Telegroup“ д.о.о. Бања Лука,
 4. „Infocomp“ д.о.о. Бијељина,
 5. „R&S“ д.о.о. Сарајево,
 6. „Jurcevic Commerce“ с.т.р. Томиславград,
 7. Зоран Ерић – „Веб-страница општине Зворник“,
 8. Архива.