Одлука о избору најповољнијег понуђача – Крпљење ударних рупа у граду Зворнику

Број: 02-360-47/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за извођење радова: Крпљење ударних рупа у граду Зворнику објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-43-3-16/15, дана 01.04.2015. године, пријавио се понуђач:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник.

II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 7.362,15КМ. Рок за извођења радова је 7 дана од увођења у посао од стране надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове Одлуке понуђач има право  на жалбу у року од 10 (десет) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка

Обрадио:                                                       Верификовао:

Ристановић Митар                                              Гордан Јовановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  3. Архива.