Одлука о избору најповољнијег понуђача – Извођење радова на санацији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Зворник

Број: 02-360-69/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

 

I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку Извођење радова на санацији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-60-3-21/15, дана 09.06.2015. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. „Технометал“ д.о.о. Власеница,
  3. „Радиша“ д.о.о. Бијељина,
  4. „10. Јун“ д.о.о. Зворник,
  5. „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик,
  6. „ХД“ д.о.о. Угљевик,
  7. „ВТ Компред“ д.о.о. Зворник

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Извођење радова на санацији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Зворникнајповољнији понуђач је ВТ-КОМПРЕД“ д.о.о. Пилица, Зворник.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 68.791,20 КМ. Рок за извођење радова је 20 дана, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.