Одлука о избору најповољнијег понуђача-: „Израда техничке документације главног пројекта „Заштита дијела насеља: Каракај, Тршић и Челопек у Зворнику од великих вода ријека: Дрине, Хоче и Сапне, укључујући и заштиту од унутрашњих вода насеља Економија“

Број: 02-360-86/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

 

I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Израда техничке документације главног пројекта „Заштита дијела насеља: Каракај, Тршић и Челопек у Зворнику од великих вода ријека: Дрине, Хоче  и Сапне, укључујући и заштиту од унутрашњих вода насеља Економија објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-2-71-3-27/15, дана 08.07.2015. године, пријавио се понуђач:

  1. Конзорцијум: „Водинг-92“ д.о.о. Бијељина и „Завод за водопривреду“ д.о.о. Бијељина.

 

II

Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као успјешан јер је у тендерској документацији за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 224.055,00КМ. Рок за извршење услуга је 60 дана од увођења у посао од стране надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању техничке документације.

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

        Обрадио:                                                                    Верификовао:
Ристановић Митар                                                              Милош Томић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                               Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Водинг-92“ д.о.о. Бијељина,
  2. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  3. Архива.