Одлука о избору најповољнијег понуђача – Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за манифестацију „Зворничко љето 2015

Број: 02-360-75/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

 

I

 

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за манифестацију „Зворничко љето 2015 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-66-3-24/15, дана 30.06.2015. године, пријавио се понуђач:

 

  1. „Империо“ д.о.о. Бијељина.

 

II

 

Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као повољан, јер је у тендерској документацији за наведене услуге доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 28.080,00КМ. Уговорену опрему је потребно поставити до 31.07.2015. године. Опрема ће бити на располагању уговорном органу до 09.08.2015. године. Плаћање се врши након постављања уговорене опреме.

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Империо“ д.о.о. Бијељина,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница општине Зворник“,
  3. Архива.