Одлука о избору најповољнијег понуђача – Асфалтирање пута у МЗ Пађине – насеље Ђокићи

Број: 02-360-84/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

 

I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за извођење радова Асфалтирање пута у МЗ Пађине – насеље Ђокићи објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-36-3-25/15, дана 02.07.2015. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. „Еникон градња“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Асфалтирање пута у МЗ Пађине – насеље Ђокићинајповољнији понуђач је Зворникпутеви“ а.д. Зворник.

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 67.924,64КМ. Рок за извођења радова је 10 дана од увођења у посао од стране надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                                Верификовао:

Ристановић Митар                                               Горан Писић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. „Еникон градња“ д.о.о. Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница општине Зворник“,
  4. Архива.