Нострификација пројектно – техничке документације за санацију и реконструкцију моста „Краља Петра I Карађорђевића“ преко ријеке Дрине у Зворнику

Број:  02-360-31/18
Датум: 20.04.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Нострификација пројектно – техничке документације за санацију и реконструкцију моста „Краља Петра I Карађорђевића“ преко ријеке Дрине у Зворнику, понуду је доставио понуђач:

  1. „IUGERS ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске, Саве Мркаља бр.16, Бања Лука.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 6.844,50 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 15 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање се врши 50 % авансно, а 50% у току нострификације пројектно-техничке документације, а прије предаје извјештаја наручиоцу.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „IUGERS“ Бања Лука            ,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

2