Насипање иберлауфа у дренажне канале у насељу Јокићи

Број:  02-360-4/16
Датум:28.01.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Насипање иберлауфа у дренажне канале у насељу Јокићи“, 03.01.2016. године понуду је доставио понуђач:

  1. „Кабал-коп“ д.о.о. Доњи Грбавци, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извођење наведених радова у укупном износу од 6.877,27 КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 5 дана од дана увођења у посао од стране вршиоца сталног стручног надзора, а плаћање се врши на основу достављене овјерене окончане ситуације.

 III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио:Зоран Ђукановић

  В.Д. Градоначелника
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Кабал-коп“ д.о.о. Доњи Грбавци,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

4