Набавка жардињера за шеталиште у Зворнику

Број: 02-360-93/17
Датум: 29.05.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка жардињера за шеталиште у Зворнику, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-51-3-48/17, дана 19.05.2017. године, пријавио се понуђач:      

  1. Беопром 076“ д.о.о Зворник.

II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 24.956,10КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 20 дана од потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању рачуна/фактуре.

Против ове одлуке кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од пет (5) дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Беопром 076“ д.о.о Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

1