Набавка ватрогасног возила за шумске пожаре

Број: 02-360-94/16
Датум: 17.11.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) Градоначелник Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка ватрогасног возила за шумске пожаре објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-74-3-54/16, дана 27.10.2016. године, пријавиo се следећи понуђач: 

  1. Конзорцијум „Гасоп РС“ доо Зворник и ПД „Гасоп“ доо Београд.

II

Након разматрања пријавe којa испуњава услове за набавку оглашених роба Набавка ватрогасног возила за шумске пожареједини понуђач је Конзорцијум „Гасоп РС“ доо Зворник и ПД „Гасоп“ доо Београд. 

                                        III                                            

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као задовољавајући јер је за наведене робе доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 259.600,00КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку робе је 45 дана од потписивања уговора, а плаћање се врши авансно 60 % а остатак по испоруци робе.

Против ове одлуке кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:
Митар Ристановић                                      Милош Томић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Гасоп РС“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  3. Архива.

2