Набавка ватрогасних лампи за потребе Професионалне ватрогасне јединице града Зворник

Број:  02-360-40/18
Датум:13.6.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), Градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка ватрогасних лампи за потребе Професионалне ватрогасне јединице града Зворник“, понуду је доставио понуђач:

  1. В-З-ЗАШТИТА“ доо Бања Лука, Пут српских бранилаца 15 А, Бања Лука.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 6.984,90 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 10 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

Припремио:____________

Верификовао:____________

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „В-З-ЗАШТИТА“ доо Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

5