Набавка услуга директног ТВ преноса емисије „Недељно поподне“ у граду Зворнику

Број: 02-360-48/18
Датум: 01.08.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуга директног ТВ преноса емисије „Недељно поподне“ у граду Зворнику понуду је доставио понуђач:

  1. БН“ РТВ д.о.о. Бијељина.

 II

 Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за набавку оглашених Услуга из Анекса II дио Б Закона доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 17.550,00КМ са ПДВ-ом. Датум емитовања емисије је 12.08.2018. године у времену од 1500-1915 часова. Плаћање се врши најкасније 30 дана након испостављања рачуна/фактуре.

 Против ове Одлуке кандидат/понуђач има право на жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се односи Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „БН“ РТВ д.о.о. Бијељина,
  2. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  3. Архива.

3