Набавка услуга аутобуског превоза

Број: 02-360-16/19
Датум: 27.03.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка услуга аутобуског превоза објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-213-3-23/19, дана 26.02.2019. године, пријавио се понуђач:

  1. Еuro Petrol Оil“ д.о.о. Зворник.

 II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најповољни јер је за наведене услуге путем отвореног поступка доставио за Уговорни орган прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде од 121.625,00 КМ са ПДВ-ом.

Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на једну (1) годину. Рок за извршење услуга дефинисаће се појединачним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума, а плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Еuro Petrol Оil“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  3. Архива.