Набавка униформе за Комуналну полицију Општинске управе Зворник

Број: 02-360-102/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку Набавка униформе за Комуналну полицију Општинске управе Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-83-3-28/15, дана 04.08.2015. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Гончин“ д.о.о. Градишка,
  2. „Lenatex“ д.о.о. Велика Кладуша,
  3. „Astorija Company“ д.о.о. Нови Град,
  4. „6. Новембар“ д.о.о. Зворник. 

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  „Набавка униформе за Комуналну полицију Општинске управе Зворник“ најповољнији понуђач је Astorija Company“ д.о.о. Нови Град. 

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 12.281,49 КМ. Рок за испоруку робе је 60 дана, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                             Верификовао:

Митар Ристановић                                             Горан Писић

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                          Зоран Стевановић

  1. „Гончин“ д.о.о. Градишка,
  2. „Lenatex“ д.о.о. Велика Кладуша,
  3. „Astorija Company“ д.о.о. Нови Град,
  4. „6. Новембар“ д.о.о. Зворник,
  5. Зоран Ерић – „Веб-страница општине Зворник“,
  6. Архива.