Набавка униформе за Комуналну полицију Градске управе Зворник

Број: 02-360-25/19
Датум: 14.05.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка униформе за Комуналну полицију Градске управе Зворник“, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-23-3-35/19 од 22.04.2019. године, пријавио се понуђач:      

  1. Astorija company д.о.о Нови Град.

II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведену набавку робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 9.994,14 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 60 дана од дана обостраног потписивања Уговора, а плаћање се врши у року од 30 дана по испостављању овјерене фактуре.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Astorija company“ д.о.о Нови Град,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
  3. Архива.