Набавка, уградња и одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Зворник

Број: 02-360-26/19
Датум: 22.05.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка, уградња и одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-324-3-36/19, дана 25.04.2019. године, пријавио се понуђач:

  1. Телефонија Видаковић д.о.о. Добој.

 II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио за Уговорни орган најнижу цијену технички задовољавајуће понуде од 51.270,00КМ без ПДВ-аСа изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на три године. Рок за извођење радова и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Телефонија Видаковић“ д.о.о. Добој,
  2. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  3. Архива.