Набавка, уградња и одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на путевима на подручју града Зворник

Број: 02-360-46/18
Датум: 09.08.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка, уградња и одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на путевима на подручју града Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-48-3-34/18 дана 10.07.2018. године, пријавили су се следећи понуђачи:                                          

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник и
  2. „Сигнал пром“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Набавка, уградња и одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на путевима на подручју града Зворники проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је „Зворникпутеви“ а.д. Зворник. 

                                                                                            III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 74.353,50КМ са ПДВ-ом. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на три године. Рок за извођење радова и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ДОСТАВЉЕНО:

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. „Сигнал пром“ д.о.о. Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“
  4. Архива.

1