Набавка, транспорт и постављање гумених и асфалтних избочина, саобраћајних знакова и опреме

Број: 02-360-41/16
Датум: 08.04.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка, транспорт и постављање гумених и асфалтних избочина, саобраћајних знакова и опреме објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-27-3-24/16, дана 24.03.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Радиша“ д.о.о. Бијељина,
  2. „Буљан цесте“ д.о.о. Крешево,
  3. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  4. Jović S&D“ д.о.о. Угљевик.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Набавка, транспорт и постављање гумених и асфалтних избочина, саобраћајних знакова и опременајповољнији понуђач је Jović S&D“ д.о.о. Угљевик. 

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 4.194,45КМ. Рок за извођење радова је 45 дана од дана потписивања уговора, плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                          Верификовао:

Митар Ристановић                                         Гордан Јовановић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Радиша“ д.о.о. Бијељина,
  2. „Буљан цесте“ д.о.о. Крешево,
  3. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  4. „Jović S&D“ д.о.о. Угљевик,
  5. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  1. Архива.

9