Набавка тонера, мастила и рибона – Лот1, Набавка канцеларијског материјала и папира – Лот2

Број: 02-360-10/16
Датум:03.03.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка тонера, мастила и рибона – Лот1, Набавка канцеларијског материјала и папира – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-17-3-7/16, дана 04.02.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи и то за:

Лот1 – Набавка тонера, мастила и рибона: 

 1. „R&S“ д.о.о. Сарајево, Вогошћа,
 2. „Prointer ITSS “ д.о.о. Бања Лука,
 3. „N-Copy“ д.о.о. Бијељина,
 4. „Примапром“ д.о.о. Бања Лука,
 5. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево,
 6. „Мојић“ д.о.о. Бијељина,
 7. „Copitrade“ д.о.о. Бијељина,
 8. „Оскар“ з.т.р. Зворник,
 9. „Infocomp“ д.о.о. Бијељина.

Лот2 – Набавка канцеларијског материјала и папира:

 1. „R&S“ д.о.о. Сарајево, Вогошћа,
 2. „Примапром“ д.о.о. Бања Лука,
 3. „Мојић“ д.о.о. Бијељина,
 4. „Copitrade“ д.о.о. Бијељина,
 5. „Оскар“ з.т.р. Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  Набавка тонера, мастила и рибона – Лот1, Набавка канцеларијског материјала и папира – Лот2најповољнији понуђач је „Оскар“ з.т.р. Зворник.

III

 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на двије године у укупном износу за ЛОТ1 – 6.921,72КМ и ЛОТ2 – 29.995,58КМ. Роба се испоручује 5 дана од пријема писаног захтјева Уговорног органа по потреби у току 2016. године. Плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Горан Писић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „R&S“ д.о.о. Сарајево,  Вогошћа,
 2. „Prointer ITSS “ д.о.о. Бања Лука,
 3. „N-Copy“ д.о.о. Бијељина,
 4. „Примапром“ д.о.о. Бања Лука,
 5. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево,
 6. „Мојић“ д.о.о. Бијељина,
 7. „Copitrade“ д.о.о. Бијељина,
 8. „Оскар“ з.т.р. Зворник,
 9. „Infocomp“ д.о.о. Бијељина,
 10. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
 11. Архива.

5